Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Defence24 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
(00-372) przy ul. Foksal 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000427851, NIP: 1132857583 REGON: 146224999 zwana dalej „Defence24”.

Aby skontaktować się z Defence24, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy:
kontakt@defence24.pl lub iodo@defence24.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu umożliwienia rejestracji do
udziału w wydarzeniu (np. konferencja, warsztaty lub webinar), umożliwienia uczestnictwa
w wydarzeniu, w tym do przesyłania informacji dotyczących programu wydarzenia
itd. [podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO – realizacja uzasadnionego interesu
administratora w postaci zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu wydarzenia. W
określonych przypadkach Administrator może przetwarzać Twoje dane w oparciu o Twoją
zgodę art. 6 pkt 1 a) RODO. W każdym takim przypadku zostaniesz poproszony o wyrażenie
zgody]. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie 1 roku od zakończenia
wydarzenia albo skutecznego wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody w zależności od
podstawy prawnej przetwarzania danych.

Odbiorcy danych

Administrator może przekazać zebrane dane do podmiotów świadczących usługi na jego
rzecz, w szczególności: firmy świadczące usługi IT. Ponadto, podane informacje mogą zostać
udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne
przepisy prawa. Każdorazowo przekazanie takie odbywać będzie się wyłącznie w oparciu o
zawartą w tym zakresie umowę lub inną wiążącą podstawę prawną. W takich sytuacjach
ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Dane osobowe mogą w wyjątkowych sytuacjach zostać przekazane do podmiotów
świadczących usługi na rzecz Administratora prowadzących działalność poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym (EOG). Każdorazowo, gdy Twoje dane osobowe będą
przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do państw, które nie
zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych,
Administrator zadba o to, by odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z
wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń.

Mają Państwo następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 1. Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii
  danych

  Mają Państwo prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o danych
  osobowych, które Administrator przechowuje, lub do których ma dostęp. Na każde żądanie Administrator ma obowiązek wysłać również kopię danych osobowych, które
  przetwarza.
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych

  Administrator podejmuje racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że dane
  osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. W przypadku zmiany danych prosimy
  o przesłanie takiej informacji.
 3. Prawo do przenoszenia danych

  Mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe, które zostały dostarczone
  Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie,
  nadającym się do maszynowego odczytu, jak również prawo do żądania przekazania
  tych danych innemu Administratorowi, który zostanie wskazany.
 4. Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania

  We wskazanych w przepisach przypadkach mają Państwo uprawnienie, by żądać
  usunięcia danych osobowych (co dotyczy w szczególności, choć nie wyłącznie
  sytuacji, gdy wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
  osobowych,
  a Administrator nie będzie miał nadrzędnej prawnie uzasadnionej podstawy
  przetwarzania lub przetwarzanie odbywa się na cele marketingowe). Uprawnienie to
  zostanie wykonane przez Administratora bez nieuzasadnionej zwłoki i pod
  warunkiem, że inne przepisy nie będą nakładać na Administratora obowiązku
  przetwarzania danych.
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

  We wskazanych w przepisach przypadkach i w zależności od indywidualnej sytuacji
  mają Państwo prawo, by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu danych osobowych.
  W takich sytuacjach Administrator nie będzie kontynuować przetwarzania, chyba że
  wykaże istnienie nadrzędnych, ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
  przetwarzania lub dane są niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdym czasie przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz prawo do skutecznego środka ochrony
prawnej przed sądem w konkretnej sprawie, w której uznasz, że Twoje prawa zostały
naruszone.