Regulamin Konferencji „Defence24 Days”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konferencji „Defence24 Days” organizowanej przez Grupę Defence24, która odbędzie się 6 i 7 maja 2025 r. i określa prawa oraz obowiązki jej uczestników. Regulamin zostaje niniejszym udostępniony uczestnikom konferencji.
 2. Organizatorem konferencji „Defence24 Days” jest Defence24 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 18, KRS: 0000427851, NIP: 1132857583.
 3. Konferencja składa się z otwartych oraz zamkniętych dla publiczności debat eksperckich, pokazów, prezentacji oraz wystawy.
 4. Celem konferencji jest omówienie kluczowych zagadnień związanych z bezpieczeństwem, wymiana doświadczeń oraz wypracowanie rekomendacji w zakresie poruszanych tematów.

§ 2

Warunki uczestnictwa

 1. Liczba osób uczestniczących w Konferencji jest ograniczona.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia w terminie ustalonym przez Organizatora.
 3. Uczestnik zobowiązany jest dokonać rejestracji, by potwierdzić obecność w dniu rozpoczęcia Konferencji. Konieczne jest okazanie potwierdzenie zaproszenia do udziału w Konferencji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji i odrzucenia zgłoszenia udziału w konferencji uczestnika bez podania przyczyny. Decyzja o akceptacji bądź odrzuceniu zgłoszenia zostanie przesłana na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
 5. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgód zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 6. Sposób zgłoszenia, terminy wysyłania zgłoszenia oraz godziny rejestracji w dniu Konferencji zostaną przekazane przez organizatora w korespondencji e-mali lub tradycyjnej.
 7. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 8. Koszty przejazdu, noclegów i wyżywienia Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 9. Udział przemysłu i biznesu w konferencji odbywa się na zasadach sponsoringowych.

§ 3

Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne konferencji zgodne z opisem wydarzenia.
 2. Organizator ustala plan konferencji oraz zastrzega sobie prawo do zmian, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
 3. Zmiany w programie konferencji, o których mowa powyżej, nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

 

§ 4

Odpowiedzialność Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu, jak również stosowania się podczas konferencji do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń organizacyjno-technicznych przedstawicieli Organizatora oraz obiektu, w którym odbywa się konferencja.
 2. W szczególności na terenie obiektu zabronione jest:
  1. sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych;
  2. sprzedaż i używanie narkotyków (środków odurzających, psychotropowych i innych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii – jt. DZ.U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.);
  3. wnoszenia m.in:
   • materiałów niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia;
   •  materiałów uciążliwych, o niewłaściwym zapachu;
   •  broni palnej i białej;
   • materiałów wybuchowych.
 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, na którym odbywa się Konferencja.
 4. Osoby wchodząc na teren Konferencji akceptują zapisy Regulaminu PGE Narodowego, Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego i zobowiązują się do ich przestrzegania. Regulamin obiektu jest do wglądu na stronie www.pgenarodowy.pl/ oraz na Recepcji Głównej, biurze Operatora i biurze Ochrony PGE Narodowego. Instrukcja Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego jest do wglądu na Recepcji Głównej, biurze Operatora i biurze Ochrony PGE Narodowego.

§ 5

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Defence24 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 18, KRS: 0000427851, NIP: 1132857583
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są:
  • w celu rejestracji uczestników Konferencji, w tym stworzenia listy uczestników oraz marketingowych.
  • w celu przekazywanie uczestnikom istotnych informacji na temat planowanych wydarzeń oraz ułatwiania uczestnictwa w działaniach online organizowanych w ramach konferencji;
  • prowadzenia działań komunikacyjnych, takich jak wysyłanie e-maili i zaproszeń (w tym zarządzanie listami kontaktów do korespondencji);
  • w celach statystycznych i analitycznych;
 3. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konferencji, w tym utworzenia listy Uczestników.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz żądanie usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konferencji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do skorzystania z serwisu zewnętrznego do przeprowadzenia rejestracji.
 6. Za zgodą Uczestnika zebrane dane mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Administratora danych osobowych.
 7. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania o tym fakcie na adres kontakt@defence24.pl najpóźniej do 2 dni przed datą Konferencji.
 8. Organizator rezerwuje sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania i opublikowania nazwy firmy Uczestnika, jego afiliacji,  biografii, kraju pochodzenia, na liście uczestników, na stronie internetowej i kanałach społecznościowych, na co Uczestnik wyraża nieodzowną zgodę, bez ograniczeń w czasie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania i opublikowania wizerunku Uczestnika w celach informacyjno-promocyjnych związanych z „Defence24 Days” na co Uczestnik wyraża nieodwołalną zgodę, bez ograniczeń w czasie.
 10. Podczas rejestracji na recepcji Defence24 Days, Uczestnik otrzymuje identyfikator imienny zawierający imię i nazwisko oraz nazwę firmy podanej podczas rejestracji.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2024 r.