Donika Gërvalla-Schwarz

Wicepremier, Minister Spraw Zagranicznych Republiki Kosowa